ผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมการเพาะเห็ดโคนน้อย 2 มีนาคม 2562