นายกฤษณะ จูจ้อยกับเห็ดเป็นยาราคาป็นแสน

นายกฤษณะ จูจ้อยกับเห็ดเป็นยาราคาป็นแสน

ปัจจุบันได้มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพมาเพาะเห็ดจนประสบความสำเร็จคือนายกฤษณะ จูจ้อย เจ้าของฟาร์มกฤษณะฟาร์มเห็ดเขตหนองจอก เป็นหนึ่งใน Smart farmerของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบอาชีพ และตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ โดยสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีในการรับรายได้ ทางฟาร์มเน้นคุณภาพ ก้อนเชื้อทุกก้อน ดอกเห็ดทุกดอก และผลิตภัณฑ์ทุกอย่างต้องผ่านการตรวจคุณภาพอย่างเข้มงวด และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์